Política de privacidad Mosaico

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment  del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

El titular d’aquesta web és: FUNDACIÓ FLS DE LLUITA CONTRA LA SIDA, LES MALALTIES INFECCIOSES I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA CIÈNCIA (“FLS”) amb domicili a Badalona (08916), Ctra. de Canyet s/n – Hosp. Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, amb número de CIF: G60182821, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número 667.

 • Telèfon de contacte: (+34) 934 657 897
 • Correu electrònic de contacte: info@flsida.org

Els professionals mèdics que treballen a l’FLS estan col·legiats al Col·legi de Metges de Barcelona, que es regeix pel seu propi codi deontològic que es pot consultar al següent enllaç: https://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf

 1. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeixi i faci servir aquesta web. L’usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’FLS ofereix a través d’aquesta web i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’FLS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir o, si s’escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:
  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  •  La protecció de la joventut i de la infància.
  • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  • El respecte a la propietat intel·lectual d’allò que es publiqui.
  • En general, el respecte a la legalitat vigent.

L’FLS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

2 .1. UTILITZACIÓ DE CONTRASENYES

En cas que, per accedir a continguts concrets, s’haguessin d’incloure un codi d’usuari i una contrasenya: us informem que les contrasenyes son personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització de la seva contrasenya.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’FLS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

 1. RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

L’FLS es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra qui vulneri aquestes condicions.

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

5.1.  DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us fem saber que:

5.1.1. Identificació de responsables:

El responsable del tractament és l’FLS, amb domicili a Badalona (08916 ), Ctra. de Canyet s/n – Hosp. Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, telèfon: 934 657 897.

El delegat de protecció de dades (DPO) és CIPDI Tratamiento de la Infomación SL. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic lopd@flsida.org.

5.1.2. Finalitats de tractament i base jurídica

5.1.2.1. Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per contactar amb vosaltres en relació a la vostra possible participació a l’estudi MOSAICO i per proporcionar-vos informació sobre els mateixos i sobre altres activitats organitzades per al Fundació per telèfon, correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

5.1.3. Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

 • El personal degudament autoritzat per la direcció del responsable del tractament.
 • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
 • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO. 

5.1.4. Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

5.1.5. Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquest avís legal.

5.1.6. Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

5.1.7. Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

5.1.8. Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

5.2. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ENVIAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de l’FLS que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

5.3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

5.4. POLÍTICA DE COOKIES

Fes clic en aquest enllaç per a ampliar la informació sobre les cookies

 

5.5. US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

 1. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’FLS pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fundació FLS i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.